ابتکار مسیرهای بوم زاد – شهر بیجار

بیجار شهری تاریخی در استان کردستان، با یک برند جهانی فرش به نام ” فرش بیجار” است. ویژگی این نوع فرش ایرانی در طرح خاص و تکنیک به کار رفته در آن است. در حال حاضر، حدود 60 درصد از کل جمعیت شهر بیجار را افراد زیر 39 سال تشکیل می دهد و بیشتر این جمعیت جوان، تحصیل کرده هستند. این سرمایه های اجتماعی آماده برای بروز توانایی ها، خلاقیت و ظرفیت های خود، تصورات بی حد و حصر و توانایی در ادراک جهانی بهتر هستند؛ اما کاربری زمین و منظر شهری نامهربان با سهم30 درصدی فضاهای ناکارآمد از فضاهای ساخت شده شهری، نرخ بیکاری، و کمبود راهبردهای توسعه اقتصادی که اقتصاد فرهنگی را به کاربندد، باعث فرسودگی و نرخ بالای مهاجرفرستی این شهر شده است.

 

شادناز عزیزی، به عنوان یکی از همراهان مسیرهای بوم زاد ، با همراهی همکارانش، در پی کاوش چگونگی نیل شهر بیجار به SDG 11.3  (تا سال 2030، شهرسازی  همه شمول و پایدار و ظرفیت برای مشارکت، برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه و پایدار سکونتگاه انسانی را در تمام کشورها ارتقاء دهیم) ،از دستورالعمل توسعه پایدار 2030 است؛ تا در راستای این هدف فرسودگی از دل شهر بیرون رود. اطلاعات بیشتر در localpathways.org