بیش از نیمی از جمعیت امروز ایران جوان و بیشتر زیر سن 30 سال است. در حال حاضر اکثریت آن ها ساکن ویا مشتاق به زندگی در مناطق شهری هستند. این جوانان، مملو از انرژی، خلاقیت و ظرفیت ایقای نقشی مهم در گشتار شهر خود و محله خود هستند، جایی که آن را خانه می نامند. و این سرمایه ملی، هنوز درمسیری ناهموار بدنبال برقراری ارتباطی مؤثر میان ایده ها، و مهارت های خود با طرح و برنامه های شهری و فراشهری است.

همراهان مسیرهای بوم زاد، گردآورنده شبکه ای از راهبران و متخصصین شهری، حمایتگران پایداری، محققین و نوآوران از بیش از 50 شهر در سراسر دنیا است تا با پیشبرد گفمان بومی، همکاری و حل مسائل پیرامون اهداف توسعه پایدار، اقدامی مؤثر در نیل به شهرها و سکونتگاه های هوشمند، عادل، و پایدار باشد.

شادناز عزیزی به عنوان یکی از همراهان مسیرهای بوم زاد ساکن تهران بوده و هدف او و همکارانش بومی سازی SDG11 است.


 

اگر می خواهید در تغییر شهر خود نقشی مؤثر داشته باشید، در جایی که آن را خانه می نامید، به ما بپیوندید.


می خواهید همه چیز را در رابطه با اهداف توسعه پایدار بدانید؟ دستورالعمل 2030 را جستجو کنید.